کنترلر بلوتوث

در این دسته کنترلر هایی قراردارند که با بلوتوث وصل میشوند.